Evaluarea unitară a rezultatelor invățării in vederea îmbunătățirii calității învățării la locul de muncă - EVRICA


”Working together for a green, competive and inclusive Europe”

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia personală a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Finaciar. Informatiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitate exclusivă a autorului/autorilor.

Context:
Aprobarea în anul 2016 a unor noi Standarde de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 al Cadrului naţional al calificărilor şi a unui nou curriculum, impune ca necesară revizuirea bazei de itemi elaborată în anul 2014, selectând
şi păstrând itemii aferenţi conţinuturilor din noul curriculum prin care se dobândesc rezultatele învăţării prevăzute în SPP  în raport cu condiţiile descrise în Standardele de evaluare asociate şi eliminând itemii care nu mai sunt de actualitate. Baza de date revizuită
va fi publică, accesibilă la nivel naţional, răspunzând în acest mod nevoii de digitalizare în educaţia şi formarea profesională, dar şi elaborării de instrumente de evaluare utilizate faţă în faţă şi online în contextul pandemiei COVID 19.
Totodată va fi acordată atenție evaluării rezultatelor învățării RI dobândite în practica la locul de muncă. Un rol important în evaluarea RI la locul de muncă revine partenerilor sociali, tutorilor de practică de la operatorii economici, motiv pentru care participarea acestora, alături de cadrele didactice, la activitățile proiectului este necesară.

Obiectivul general al proiectului: 
Susținerea procesului de evaluare a rezultatelor învățării, în mod unitar şi relevant pentru piata muncii 

Obiective specifice
OS1. Actualizarea bazei de date cu itemi pentru evaluarea rezultatelor invăţării conform
Standardelor de pregătire profesională şi curriculumului în vigoare
OS2. Îmbunătățirea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic
inclusiv din învăţământul special în domeniul evaluării prin însușirea și exersarea practicilor
testării itemilor.
OS3. Consolidarea parteneriatului dintre educaţie şi partenerii sociali în domeniul evaluării
rezultatelor învăţării

Rezultate aşteptate
  • 1 bază de date cu minim 2000 de itemi, revizuită, disponibilă la nivel naţional, publicată pe site-ul "Alege-ţi drumul"
  • 34 cadre didactice cu competenţe profesionale în domeniul evaluării şi al testării itemilor îmbunătăţite
  • 6 reprezentanţi ai partenerilor sociali cu competenţe îmbunătăţite în domeniul evaluării
  • 1 Raport de analiză realizat ca urmare a testării itemilor


3. Evenimente organizate in cadrul proiectului

3.1. Atelierul de formare a participanților în vederea selectării, verificării și testării itemilor de evaluare

În perioada 20-21 septembrie 2021, CNDIPT a organizat primul ”Atelier de formare a participanților în vederea selectării, verificării și testării itemilor de evaluare” în cadrul proiectului EVRICA - Evaluarea unitară a rezultatelor învățării în vederea îmbunătăţirii calităţii învăţării la locul de muncă, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Susținerea procesului de evaluare a rezultatelor învățării, în mod unitar şi relevant pentru piata muncii, actualizarea bazei itemi precum și testarea acestora au constituit coordonatele Atelierului de formare la care au participat cadre didactice de specialitate din învățământul profesional și tehnic, inclusiv din învățământul special, reprezentanți ai operatorilor economici implicați în pregătirea practică a elevilor. Noutatea tematicii abordate, nivelul de inovare propus, calitatea informațiilor și a formatorilor, interactivitatea activităților au îndeplinit așteptările participanților și au determinat succesul atelierului. Suntem convinși că acest demers de construire a unei baze de itemi pentru evaluarea unitară a rezultatelor învățării elevilor din învățământul profesional și tehnic va determina creșterea calității evaluării rezultatelor învățării ca parte importantă a calității formării profesionale.


3.2. Atelierul de lucru: Analiza testării itemilor selectați în baza de date

În perioada 11-12 aprilie 2022, CNDIPT a organizat Atelierul de lucru cu tema : Analiza testării itemilor selectați în baza de date în cadrul proiectului EVRICA - Evaluarea unitară a rezultatelor învățării în vederea îmbunătăţirii calităţii învăţării la locul de muncă, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Raportul de analiză a testării itemilor selectați în baza de itemi, prezintă rezutatele procesului de testare a itemilor din baza de itemi revizuită și completată, realizată în cadrul proiectului.

Formatul Raportului individual de analiză a testării itemilor selectați în baza de date a fost proiectat astfel incât să cuprindă date cantitative și calitative, necesare elaborării raportului sintetic, care să ofere o imagine completă a modului în care a fost derulat procesul de testare a itemilor de către cadrele didactice implicate.


Fișiere atașate: