RUTE ȘCOLARE

Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.

Învățământ liceal tehnologic

DESCRIERE

Învățământul liceal tehnologic este centrat atât pe dobândirea rezultatelor învățării specifice calificărilor profesionale de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor cât și pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie.

Pregătirea prin învățământul liceal tehnologic se realizează pe baza Standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației Naționale în urma consultării partenerilor sociali.

Pe parcursul studiilor liceale, elevii dobândesc o dublă pregătire: una academică, care după absolvire le permite acestora accesul în învățământul superior și una profesională care le facilitează accesul pe piața muncii.

CINE SE POATE ÎNSCRIE

Învățământul liceal tehnologic are durata de 4 ani și se organizează după finalizarea clasei a VIII-a, în cadrul liceelor din filiera tehnologică, pentru calificări profesionale de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor din Registrul național al calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

FINALITATEA PROGRAMULUI

Absolvenții învățământului liceal tehnologic, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 4 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.