RUTE ȘCOLARE

Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.

Învățământ profesional

DESCRIERE

Învățământul profesional se organizează după finalizarea clasei a VIII-a, pentru calificări de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor din Registrul național al calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Pregătirea prin învățământul profesional se realizează pe baza Standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației în urma consultării partenerilor sociali.

CINE SE POATE ÎNSCRIE

Învățământul profesional are durata de minim 3 ani și se organizează la solicitarea operatorilor economici, care vor asigura componenta de pregătire practică a elevilor. Pe parcursul celor trei ani de studiu se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale.

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, de 200 lei pe lună, prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională", dar pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de operatorul economic partener de practică.

FINALITATEA PROGRAMULUI

Absolvenții clasei a X-a liceu, filiera tehnologică, pot opta pentru obținerea unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor după efectuarea unor Stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore.

Stagiile de pregătire practică cu durata de 720 ore se pot organiza, atât în laboratoarele de specialitate și în atelierele unității de învățământ, cât și la agenții economici parteneri în pregătirea profesională a elevilor și cuprind ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică.

Absolvenții învățământului profesional și ai Stagiilor de pregătire practică de 720 de ore care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

CONTINUAREA STUDIILOR

După finalizarea învățământului profesional absolvenții își pot continua studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).