Asigurarea calității învățării la locul de muncă prin dezvoltarea de instrumente standardizate de evaluare a rezultatelor învățării


”Working together for a green, competive and inclusive Europe”

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia personală a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Finaciar. Informatiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitate exclusivă a autorului/autorilor.

Context:
Calitatea evaluării rezultatelor învățării este o parte importantă a calității formării profesionale, care trebuie să devină relevantă pentru piaţa muncii. În contextul evaluării rezultatelor învățării sunt necesare o serie de repere care să orienteze procesul de evaluare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dobândite în procesul de învățare la locul de muncă.

Demersul de îmbunătățire continuă a calității evaluărilor formative și sumative a rezultatelor învățării va fi complet în condițiile continuării dezvoltării bazei de itemi create de CNDIPT și publicate pe site-ul www.alegetidrumul.ro și mai ales a asamblării itemilor în teste, realizate științific, analizate statistic în condițiile „teoriei răspunsului la item TIR”, utilizand un soft dedicat, jMetrik. Acest soft este gratuit, accesibil și capabil să ofere o gamă largă de analize statistice. Proiectul propus ”Asigurarea calității învățării la locul de muncă prin dezvoltarea de instrumente standardizate de evaluare arezultatelor învățării” este complementar proiectului anterior– EVRICA in care s-a realizat o baza de itemi, 10% dintre aceștia fiind testați in condițiile Teoriei clasice a testului TCT.


Obiectivul general al proiectului:
Susținerea continuă a procesuluide evaluare a rezultatelor învățării, în vederea creșterii relevanței acestuia pentru piata muncii.


Obiective specifice:
OS1.
Îmbunătățirea proceselor de evaluare a rezultatelor învățării dobândite de elevi în stagiile de pregătire practică;

OS2. Consolidarea parteneriatului dintre educaţie şi partenerii sociali în domeniul evaluării rezultatelor învăţării


Rezultate aşteptate:

 • 1 set de teste de evaluare (teorie și probă practică) care să conțină minim 66 de teste valide și fidele statistic, disponibil la nivel naţional, publicat pe site-ul "Alege-ţi drumul"
 • 50 cadre didactice cu competenţe profesionale în domeniul evaluării şi al analizei statistice a testelor îmbunătăţite;
 • 12 persoane din CNDIPT cu competențe îmbunătățite în domeniul analizei statistice a datelor;
 • 6 reprezentanţi ai partenerilor sociali cu competenţe îmbunătăţite în domeniul evaluării;
 • 1 Raport de analiză realizat ca urmare a testării instrumentelor de evaluare


Impact preconizat


Impactul asupra participanţilor:

 • Cunoştinţe avansate referitoare la procesul de elaborare și analiză statistică a instrumentelor de evaluare folosind softul dedicat jMatrik;

 • Abilităţi de construcție a instrumentelor utilizând itemii adecvați preluați din baza de itemi existentă, aplicarea procedurii de analiză a testelor, interpretarea şi raportarea datelor, elaborarea concluziilor.


Impactul asupra CNDIPT:

 • Creşterea calităţii evaluări rezultatelor învățării, cu relevanţă pentru piaţa muncii;

 • Creşterea capacităţii de a coordona proiecte relevante în domeniul evaluării;

 • Creşterea vizibilităţii şi a numărului de utilizatori ai site-ului "Alege-ti drumul";

 • Consolidarea imaginii instituției de promotor al parteneriatului dintre educatie și piata muncii;

 • Realizarea obiectivelor din domeniul asigurării calităţii în educaţie şi a învăţării pe tot parcursul vieţii.


Impactul asupra învăţământuluiprofesional şi tehnic:

 • Asigurarea premiselor unei evaluări relevante pentru piaţa muncii;

 • Creşterea încrederii partenerilor sociali în calitatea evaluării rezultatelor învăţării,

 • Crearea unei biblioteci virtuale cu instrumente de evaluare;


Evenimente organizate in cadrul proiectului


Atelierul de formare a participanților cu tema "Prelucrarea statistică adatelor necesare în educația și formarea profesională"

În perioada 21-23 noiembrie 2022, CNDIPT a organizat primul Atelierul de formare a participanților cu tema ”Prelucrarea statistică a datelor necesare în educația și formarea profesională” în cadrul proiectului – ”Asigurarea calității învățării la locul de muncă prin dezvoltarea de instrumente standardizate de evaluare a rezultatelor învățării”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

În cadrul acestui eveniment s-au format.

Susținerea procesului de prelucrare statistică a datelor în vederea realizăriiunor analize calitative ale testelor a constituit tematica formăriiunui număr de 12 inspectori de specialitate din CNDIPT și 17 cadredidactice de specialitate din învățământul profesional șitehnic. Noutatea tematicii abordate, nivelul de inovare propus, calitatea informațiilor și a formatorilor, interactivitateaactivităților au îndeplinit așteptările participanților și audeterminat succesul atelierului.


Atelierul de formare cu tema "Analiza statistică a testelor – introducere înteoria răspunsului la itemi"

În perioada 12-13 decembrie 2022, CNDIPT a organizat Atelierul "Analiza statistică a testelor – introducere în teoria răspunsului la itemi".

În cadrul atelierului s-au format 6 reprezentanți ai operatorilor economici și 30 de cadre didactice de specialitate din învățământul profesional și tehnic, din care 7 cadre didactice din învățământul special. A fost prezentat și agreat un format de Raport de analiză a procesului de testare a itemilor în condițiile aplicării Teoriei răspunsului la item.

Formatul Raportului individual de analiză a procesului de testare a itemilor a fost proiectat astfel încât să cuprindă date cantitative și calitative, necesare elaborării raportului sintetic, care să ofere o imagine completă a modului în care a fost derulat procesul de testare de către cadrele didactice implicate, în condițiile aplicării Teoriei răspunsului la item.

Fișiere atașate: