CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Ţesător

Profil: -
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Ţesătorul lucrează pe maşini şi echipamente de pregătire a firelor şi materialelor pentru ţesere, deserveşte maşini de ţesut, preia şi înlocuiește semifabricatele/ produsele finite, utilizează diferite tehnologii de ţesere, cooperează la pregătirea şi reglarea maşinilor la schimbarea produsului, cooperează la întreţinerea curentă a maşinilor de ţesut, a echipamentelor şi ustensilelor de lucru.
Unități de rezultate ale invațării
1. Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specifice domeniului textile pielărie.
2. Identificarea şi selectarea materiilor prime din textile pielărie.
3. Aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii (NSSM) şi de protecţie a mediului în industria textilă şi pielărie.
4. Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor specifice domeniului textile pielărie.
5. Efectuarea operaţiilor tehnologice pentru realizarea unui produs specific domeniului textile pielărie.
6. Planificarea activităţii proprii.
7. Pregătirea firelor pentru ţesere
8. Ţeserea în sistem convenţional
9. Ţeserea în sistem neconvenţional
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 731816 ţesător
• 731829 ţesător manual
• 815202 operator la deservirea războaielor de ţesut
• 815207 operator la maşini de urzit
• 815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător de fire
• 815210 operator bobinator - dublator
• 815212 operator răsucitor fire
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.