CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tapiţer-plăpumar-saltelar

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere
Calificarea Tapiţer - plăpumar - saltelar asigură absolventului competenţele necesare care îi vor permite să prelucreze scheletele pentru tapiţerie, să confecţioneze, să repare, să înlocuiască tapiţerii aferente mobilei şi altor articole similare, cu material textil, piele sau alte materiale de tapiţerie; această calificare asigură absolventului cunoştinţele şi deprinderile practice necesare privind decorarea şi capitonarea interioarelor, confecţionarea tapiţeriilor detaşabile (saltele, saci de dormit, plăpumi).
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor tehnologice în industria lemnului
2. Aplicarea normelor generale de reprezentare în desen a produselor simple din lemn
3. Debitarea materialului lemnos
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
4. Pregătirea fabricaţiei pentru mobilierul tapiţat
5. Tapiţarea mobilierului cu schelet aparent,acoperit
6. Fabricarea tapiţeriilor detaşabile (saltele, saci de dormit, plăpumi)
7. Decorarea şi capitonarea interioarelor
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 753401 tapiţer;
• 753402 saltelar;
• 753403 plăpumar.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului