CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Constructor lucrări hidrotehnice

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Constructorul lucrări hidrotehnice din sectorul construcţii trebuie să ştie să măsoare, să traseze, să calculeze necesarul de materiale, să execute şi să verifice lucrări de săpături, de betoane, de structuri metalice specifice domeniului de construcţii hidrotehnice. Să execute lucrări de umpluturi, de cofraje, de armare, de etanșare și de injecții. Să remedieze defecţiunile constatate la construcţile hidrotehnice, în urma indicaţiilor primite de la persoanele abilitate. Să efectueze lucrări de întreţinere a acestora, în condiţii de siguranţă, de calitate şi de protecţie a mediului conform legislaţiei în vigoare. Să utilizeze documentaţia tehnică specifică construcţiilor hidrotehnice.
Lucrătorii clasificaţi in această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor utilaje parţial mecanizate. Lucrările specifice constau în executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice şi a altor lucrări specifice domeniului.
Activitatea constructorului lucrări hidrotehnice se desfăşoară în echipă şi de obicei în aer liber, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componenete specifice pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor și utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrarilor de construcții, instalații și lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice
5. Executarea lucrărilor la construcţiile hidrotehnice
6. Realizarea aducțiunilor
7. Întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 711401 betonist
• 711402 fierar betonist
• 711405 operator injectorist
• 711406 injectorist în construcții
• 712909 drenor canalist
• 712910 fascinar
• 712913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.