CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Constructor căi ferate

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Lucrătorii execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor utilaje parţial mecanizate. Lucrările specifice constau în: executarea, construirea, întreţinerea şi repararea căilor ferate; lucrări de executare a infrastructurii căii ferate, a infrastructurii podurilor şi podeţelor de cale ferată; executarea suprastructurii căii ferate, a suprastructurii podurilor şi podeţelor de cale ferată; întreţinerea căii ferate, reparaţia capitală a căii ferate, repararea podurilor şi podeţelor de cale.
Aceşti lucrători folosesc o gamă foarte largă de materii prime/materiale în executarea lucrărilor. Realizarea operaţiilor specifice necesită cunoştinţe legate de materiale, prelucrarea lor şi de tehnologia specifică de realizare a lucrărilor de construcţii căi ferate şi a amenajărilor adiacente. Lucrările se desfăşoară pe şantiere sau în unităţile cu specific, iar ceea ce se construieşte, repară/întreţine la calea ferată asigură siguranţa circulaţiei neadmiţându-se erori în execuţie.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrarilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Executarea infrastructurii căii ferate
6. Realizarea structurală a ansamblului suprastructurii căii ferate
7. Realizarea mentenanţei la infrastructura şi suprastructura căii ferate
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 711907 constructor căi ferate
• 711908 constructor linii tramvai
• 711911 finisor terasamente
• 711916 revizor cale sau puncte periculoase
• 711917 meseriaş întreţinere cale
• 711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
• 711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate