CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Instalator instalaţii de încălzire centrală

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Instalatorul instalaţii de încălzire centrală din sectorul construcţii, trebuie să monteze, să pună în funcţiune și să remedieze defecţiunile instalaţiilor de încălzire centrală precum şi a utilajelor folosite pentru prepararea, transportul şi alimentarea instalaţiilor cu agent termic, specifice construcţiilor civile şi industriale.
Instalatorul instalațiilor de încãlzire centralã realizeazã următoarele activităţi specifice: monteazã surse de producere a căldurii necesare încãlzirii centrale; executã şi monteazã reţele de transport ale agentului termic, monteazã instalaţii interioare de încãlzire centrală, pune în funcţiune şi regleazã instalaţiile de încãlzire centralã, diagnosticheazã şi remediazã toate defecţiunile ce pot să apară la instalaţiile termice montate.
Activitatea instalatorului instalațiilor de încălzire centrală se desfăşoară în echipă, atât în interiorul clădirilor cât şi în exteriorul acestora în condiţii de şantier putând fi expus la frig, căldură, vânt şi umiditate.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice constructiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Realizarea reţelelor de transport a agentului termic
6. Montarea instalaţiilor interioare de încălzire centrală
7. Montarea aparatelor şi utilajelor specifice preparării agentului termic
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 712604 Instalator încălzire centrală şi gaze
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.