CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Instalatorul reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze, din sectorul construcţii, trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să monteze conducte, utilaje, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii pentru sisteme de gaz pe baza interpretării planurilor specifice proceselor de execuţie, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje folosite pentru gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora, în condiţii de siguranţă, de calitate şi de protecţie a mediului conform legislaţiei în vigoare.
Instalatorii şi montatorii de ţevi asamblează, instalează, repară şi întreţin sistemele de ţevi, fitingurile şi dispozitivele, AMC - uri de instalaţii, pentru reţele locale şi magistrale de gaze şi sisteme de echipamente hidraulice şi pneumatice. Activitatea instalatorului de reţele locale şi magistrale de gaze se desfăşoară în echipă şi de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista cazuri când această activitate se poate realiza şi în exteriorul acestora, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice constructiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Executarea reţelelor exterioare de gaze naturale
6. Exploatarea şi întreţinerea reţelelor de gaze naturale
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 814208 Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
• 811304 Operator transport pe conducte singulare gaze
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.