CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetarul pregăteşte suprafeţele clădirilor şi ale altor structuri pentru zugrăvire şi vopsire, aplică gleturi, aplică straturi din materiale pentru zugrăveli şi vopsitorii. Acoperă pereţii interiori şi plafoanele clădirilor cu tapet. Realizează şi montează ornamente din ipsos. Realizează lucrări de compartimentare, tavane false şi placare cu plăci din gips carton.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice
4. Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
5. Pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări
6. Realizarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii şi tapetări
7. Realizarea lucrărilor de ipsoserii
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 712301 ipsosar (exclusiv restaurator)
• 712302 turnător ornamentalist
• 712406 montator pereţi şi plafoane din ghips carton
• 713101 tapetar
• 713102 zugrav
• 713203 finisor-lăcuitor lemn
• 713204 vopsitor
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.