CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Fierar betonist-montator prefabricate

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Fierarul betonist – montator prefabricate execută operaţii de îndreptare, debitare şi fasonare a oţelului beton, pe baza mărcilor indicate în planurile, detaliile şi extrasele de armare, în funcţie de elementul de construcţie pentru care sunt utilizate. De asemenea asigură depozitarea armăturilor fasonate, pe categorii. Montează şi asamblează armături în poziţia indicată în proiect, prin proceduri specifice, în funcţie de tipul elementului de construcţie de armat, utilizând materialele, sculele şi dispozitivele de lucru adecvate, poziţionează prefabricatele pe poziţie, cu respectarea abaterilor maxime admise, asigură menţinerea poziţiei prefabricatelor cu dispozitive de susţinere şi execută lucrări de monolitizare a prefabricatelor, în conformitate cu planul de execuţie.
Manipulează materiale/prefabricate necesare pentru activităţile curente de muncă şi le transportă de la locurile în care sunt aduse cu mijloace de transport, iar cei care fixează materialele în dispozitive de prindere ale utilajelor pentru transport la înălţime sau pe orizontală sunt instruiţi şi autorizaţi ca legători de sarcină.
Activităţile se desfăşoară numai în echipă, alături de alţi fierar betonişti, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de la punct de lucru sau a şefului de şantier, în baze de producţie, ateliere sau spaţii special amenajate pentru pregătirea şi fasonarea oţelului beton sau pe şantiere de construcţii, la locul de punere în operă a materialelor. Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, lucru în condiţii de înălţime, de realizare a unor activităţi repetitive, în condiţii procedurale stricte, cu autonomie restrânsă. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea profesională, responsabilitatea şi atenţia.
Unități de rezultate ale invațării
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice;
2. Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
3. Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
4. Realizarea măsurătorilor specifice constructiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice;
5. Fasonarea oţelului beton pentru armarea elementelor de construcţii;
6. Montarea armăturilor pentru elemente din beton armat;
7. Transportul şi manipularea prefabricatelor şi a materialelor pentru lucrări de armare;
8. Montarea prefabricatelor pentru construcţii;
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 711402 fierar betonist
• 711403 montator elemente prefabricate din beton armat
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.