CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

Profil: -
Domeniu: Electric
Descriere
Această calificare dezvoltă abilităţi şi atitudini care permit realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele electrice, exploatarea, întreţinerea şi executarea de lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. Absolventul acestei calificări trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la mediul de lucru din subteran, să poată lucra în echipă, să respecte procedurile de lucru, să comunice ușor, să-și asume răspunderea și să aibă competențe practice, de execuție.
Unități de rezultate ale invațării
1. Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică
2. Realizarea componentelor echipamentelor electrice
3. Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu
4. Măsurarea mărimilor electrice în curent alternativ
5. Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune
6. Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice
7. Mentenanţa liniilor de transport şi a reţelelor electrice de distribuţie
8. Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor electrice din centrale electrice
9. Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor electrice din staţiile şi posturile de transformare.
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 741201 Electrician echipamente electrice și energetice
• 741301 Electrician exploatare centrale și stații electrice
• 741302 Electrician exploatare rețele electrice
• 741303 Electrician montare și reparații cabluri electrice subterane
• 741304 Electrician montare și reparații linii electrice aeriene
• 741305 Electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice
• 741313 Electrician pentru utilizarea energiei electrice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.