CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice

Profil: -
Domeniu: Electric
Descriere
Această calificare se regăsește în toate unităţile aflate pe fluxul cuprins între activităţile de generare a energiei electrice până la distribuţia acesteia la fiecare consumator, având competenţe de întreţinere, reparare, verificare şi reglare a instalaţiilor de circuite secundare (comandă, protecţie, măsură, semnalizare, blocaj şi automatizare) aferente sistemului energetic, de realizare a probelor şi încercărilor profilactice ale maşinilor şi instalaţiilor electrice primare de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice. Electricianul protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
1. Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică
2. Realizarea componentelor echipamentelor electrice
3. Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu
4. Măsurarea mărimilor electrice în curent alternativ
5. Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune
6. Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice
7. Realizarea şi întreţinerea circuitelor de protecţie şi automatizare
8. Realizarea măsurătorilor şi încercărilor profilactice în instalaţii electroenergetice.
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 741205 Electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice
• 741206 Electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
• 741208 Electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice
• 741211 Montator reglor si depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee
• 741306 Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
• 741308 Electrician montator de instalaţii automatizate
• 741307 Electrician de întreţinere şi reparaţii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.