CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator lianţi şi prefabricate

Profil: -
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Calificarea Operator lianți și prefabricate oferă o pregătire de specialitate în domeniu.Operatorul de producție din industria materialelor de construcții lucrează cu mașini și echipamente care produc diferite materiale de construcții prin diverse procedee. Asigură competențele necesare confecționării unei game largi de produse din lianți și prefabricate, acționării și suptavegherii utilajelor, echipamentelor, cuptoarelor și altor instalații pentru fabricarea lianților și produselor prefabricate, în conformitate cu nile tehnologii, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor,asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, ăncredere în forțele proprii, satisfacție pentru lucrul bine făcut.
Unități de rezultate ale invațării
•Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Materii prime și materiale
2. Pregătirea amestecurilor de materii prime
3. Prelucrarea semifabricatelor
4. Aplicarea tratamentelor termice
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Fabricarea cimentului
6. Fabricarea varului
7. Fabricarea ipsosului
8. Fabricarea elementelor prefabricate din beton
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 811401 Cuptorar lianți;
• 811404 Morar lianți;
• 811405 Preparator pasta de azbociment;
• 811407 Operator la impregnarea produselor hidroizolante;
• 811408 Mașinist pentru prefabricate din beton;
• 811409 Oparator la fabricarea vatei și produselor din vata minerală;
• 932101 Ambalator manual;
• 754301 Controlor calitate.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.