CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Sticlar

Profil: -
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Calificarea Sticlar oferă o pregătire de specialitate în domeniu.Asigură pregătirea teoretică și practică corespunzătoare confecționării unei game largi de produse din sticlă.Calificarea Sticlar asigură dobândirea de deprinderi și abilități cu privire la acționarea și supravegherea cuptoarelor și instalațiilor pentru producerea articolelor din sticlă și execută operații de : fasonare, finisar șiambalar a articolelor de sticlă aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; își asumă responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Materii prime și materiale
2. Pregătirea amestecurilor de materii prime
3. Prelucrarea semifabricatelor
4. Aplicarea tratamentelor termice
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Finisarea articolelor din sticlă
6. Crearea produselor de sticlă, unicat
7. Controlul calității articolelor
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 7315 Modelator tuburi spectrale;
• 731504 Prelucrător topitură sticlă la presă;
• 731505 Prelucrător topitură sticlă la țeavă;
• 813108 Operator la fabricarea sticlei;
• 813109 Împâslitor pânză sticlă;
• 813110 Filator fibre de stică;
• 813111 Preparator amestec și topitor stică;
• 818101 Topitor sticlă;
• 818104 Prelucrător tuburi și baghete;
• 818105 Cuptorar recoacere sticlă;
• 818107 Tăietor produse din sticlă;
• 818108 Șlefuitor produse din sticlă;
• 818109 Arzător produse din sticlă;
• 818110 Sablator produse din sticlă;
• 818111 Argintar produse din sticlă;
• 818112 Operator la instalații automate pentru prepararea maestecului;
• 818113 Operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.