CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator ceramică fină

Profil: -
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Calificarea Operator ceramică fină oferă pregătire de specialitate în domeniul ceramicii fine. Asigură competențele necesare confecținării unei game largi de produse din ceramică fină, acționării și supravegherii utilajelor, echipamentelor,cuptoarelor, și altor instalații pentru fabricarea, arderea, decorarea șia ambalarea produselor din ceramică fină, în conformitate cu noile tehnologii și standarde de calitae, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de alua decizii cu un anumit grad de autoritate și de a rezolva probleme specifice locului de muncă
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Materii prime și materiale
2. Pregătirea amestecurilor de materii prime
3. Prelucrarea semifabricatelor
4. Aplicarea tratamentelor termice
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Fabricarea produselor de menaj și decoarative
6. Fabricarea obiectelor sanitare
7. Fabricarea plăcilor ceramice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 731401 Aplicator de detalii la produse din ceramică;
• 731407 Olar ceramică (artizanat);
• 731411 Șlefuitor produse din ceramică fină;
• 731601 Pictor decor;
• 731604 Inscripționer pe produse de sticlă;
• 731605 Pictor pe sticlă;
• 731717 Confecționer ceramică fină și decor;
• 818126 Arzător produse ceramice;
• 818140 Prelucrător produse ceramice prin extrudare;
• 818142 Prelucrător produse ceramice prin injecție
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului