CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

Profil: -
Domeniu: Chimie industrială
Descriere
Operatorul fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei acționează și supreveghează utilaje și instalații chimce specializte pentru fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei, prin executarea operațiilor de desidratare a pastei de hârtie, de finisare a hârtiei, mucavalei șicartonului și de înobilare a hârtiei;sortează hârtia și cartonul pe calități, grosime și culoare
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Pregătirea materiilor prime și a materialelor auxiliare din industria chimică
2. Exploatarea utilajelor mecanice și hidrodinamice din industria chimică
3. Efectuarea analizelor materiilor prime, a materialelor auxiliare și a produselor din industria chimică
4. Exploatarea utilajelor de transfer termic și de masă din industria chimică
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei
6. Exploatarea, întreținerea și controlul utilajelor și instalațiilor specifice industriei de fabricare și prelucrare a celulozei, hârtiei și cartonului
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 817108 Confecționer produse igienico-sanitare;
• 817107 Finisor hârtie, carton, mucava;
• 817106 Mașinist la deshidratare pastă hârtie;
• 817104 Albitor pastă hârtie;
• 817103 Fierbător-spălător celuloză, hârtie;
• 817102 Preparator pastă;
• 817101 Pregătitor lemn, stuf, paie.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului