CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator industria chimică anorganică

Profil: -
Domeniu: Chimie industrială
Descriere
Operatorul industria chimică anorganică acționează și supraveghează utilaje și instalații chimice specilaizate pentru fabricarea produselor chimice anorganice(operații mecanice,hidrodinamice,transfer termic și de masă), cu respectarea proceselor tehnologice, a normelor de securitate și sănătate în muncă și protejarea mediului încănjurător.
Unități de rezultate ale invațării
•Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Pregătirea materiilor prime și a materialelor auxiliare din industria chimică
2. Exploatarea utilajelor mecanice și hidrodinamice din industria chimică
3. Efectuarea analizelor materiilor prime, a materialelor auxiliare și a produselor din industria chimică
4. Exploatarea utilajelor de transfer termic și de masă din industria chimică
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Exploatarea instalațiilor tehnologice specifice industriei chimice anorganice
6.Determinarea calității produselor anorganice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 313205 Operator la tratarea apei tehnologice;
• 813101 Operator la mașini de măcinare fină( produse chimice) ;
• 813102 Operator la mașini de fragmentare( produse chimice);
• 813103 Operator la mașini de mestecare( produse chimice);
• 813104 Operator la instalații de ardere;
• 813105 Uscător în industria chimică;
• 813106 Preparator în industria chimică;
• 813117 Operator chimist la producerea compușilor organici ai sulfului și îngășămintelor fosfatice;
• 813119 Operator chimist la producerea diverselor produse anorganice;
• 813123 Operator chimist la producerea compușilor anorganici ai azotului și îngășămitelor azotoase;
• 813154 Operator la producerea sodei și produselor clorosodice;
• 813155Operator la fabricarea altor produse chimice.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlude exemplu. Absolvenții care dobândesc această caloificare pot practica și alte ocupații din domeniul, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului