CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Electronist aparate şi echipamente

Profil: -
Domeniu: Electronică şi automatizări
Descriere
Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit asamblarea, verificarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi mentenanţa aparatelor, echipamentelor şi sistemelor electronice şi a reţelelor de comunicaţie prin cablu, precum şi capacitatea de a măsura, conduce şi supraveghea funcționarea sistemelor automate, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale:
1. Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice necesare în domeniul electronică automatizări 2. Efectuarea de măsurări tehnice în electronică 3. Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete
4. Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale
5. Executarea instalațiilor electrice de iluminat și forță
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate:
6. Realizarea circuitelor folosite în aparatele și echipamentele electronice
7. Utilizarea sistemelor de automatizare
8. Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor electronice
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR: Grupă de:
• 731119 Metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)
• 742101 Electrician depanator utilaje calcul
• 742102 Electronist depanator utilaje calcul
• 742103 Plantator elemente electronice
• 742104 Operator in verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor
• 742201 automatist
• 821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio
• 821211 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători
• 821212 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare
• 821216 confecţioner circuite imprimate
• 821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.