CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Frigotehnist

Profil: -
Domeniu: Electromecanică
Descriere
Frigotehnistul este capabil să îndeplinească sarcini de utilizare: a elementelor de automatizare, a aparatelor, dispozitivelor şi echipamentelor instalaţiilor frigorifice, de citire a schemelor de montaj, de punere în funcţiune a aparatelor, de identificare a defectelor în funcţionarea instalaţiei, de executare a lucrărilor de montaj şi reparaţii curente a subansamblurilor simple din instalaţii, de aplicare a normelor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţia mediului în timpul executării lucrărilor, de utilizare a mijloacelor de măsurare şi verificare, de asigurarea calităţii lucrărilor executate şi încadrarea acestor lucrări în norme şi standarde de calitate.
Spiritul de responsabilitate, lucrul în echipă, utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, adaptarea la programul de lucru şi respectarea acestuia, respectarea eticii profesionale sunt valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri superioare de pregătire.
Unități de rezultate ale invațării
1. Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic
2. Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanică
3. Realizarea circuitelor electrice
4. Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice
5. Asamblarea componentelormaşinilor şi sistemelor mecanice
6. Utilizarea echipamentelor electrice şi de automatizare în instalații electromecanice
7. Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în instalaţii
8. Întreţinerea aparatelor şi a instalaţiilor frigorifice
9. Montarea şi punerea în funcţiune a maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor frigorifice
10. Remedierea defecţiunilor uzuale dintr-o instalaţie frigorifică
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 741203 - Electromecanic reparator obiecte de uz casnic
• 712701 – Frigoriferist (frigotehnist)
• 742211 - Electromecanic electroalimentare
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.