CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave

Profil: -
Domeniu: Electromecanică
Descriere
Electromecanicii instalaţii şi aparatură de bord aeronave posedă abilităţi de comunicare, inclusiv în limba engleză, au capacitatea de a citi şi interpreta documentaţia tehnică, de a lucra în echipă, cunosc şi respectă regulamentele şi legislaţia din aviaţie. Ei cunosc construcţia şi funcţionarea principalelor organe ale avionului, sistemelor, echipamentelor şi aparaturii de bord. Sunt capabili să execute instalații electrice și să efectueze măsurători, verificări, montări, demontări, lucrări de mentenanţă la aparatele de bord, la sistemele electrice și electromecanice ale aeronavelor și la capabilitățile structurii.
Unități de rezultate ale invațării
1. Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic
2. Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanică
3. Realizarea circuitelor electrice
4. Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice
5. Asamblarea componentelor maşinilor şi sistemelor mecanice
6. Utilizarea echipamentelor electrice şi de automatizare în instalații electromecanice
7. Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în instalaţii
8. Executarea instalațiilor electrice pentru aeronave
9. Mentenanța sistemelor electrice și electromecanice pentru aeronave
10. Mentenanţa aparatelor de bord pentru aeronave
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 741210 Montator/reglor/depanator de aparataj electric
• 741215 Electromecanic masini si echipamente electrice
• 741307 Electrician de intretinere si reparatii
• 741309 Electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport
• 821222 Montator electromecanic
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.