CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar)

Profil: -
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Absolvenţii acestui nivel de calificare vor lucra în ateliere / secţii de producţie şi vor avea atât abilităţi de comunicare, de utilizare PC, de implementare a managementului calităţii, cât şi competenţe de implementare a managementului producţiei şi a muncii la croirea, confecţionarea şi finisarea încălţăminte.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Limba modernă aplicată
5.Tehnologia informațiilor și comunicării
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Managementul producţiei şi al muncii
7.Sănătatea şi securitatea în muncă
8.Materiile prime de baza si auxiliare pentru confectii incaltaminte
9.Procese tehnologice pentru confecţionarea încălţămintei
10.Bazele proiectării incălţămintei
11.Maşini, instalaţii şi utilaje pentru conf. încălţămintei
12.Proiectare asistată de calculator
13.Tehnologia confecţionării modelelor de încălţăminte
14.Documentatia tehnico- economică
15.Noţiuni de legislaţia muncii
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311911 Maistru în industriile textilă, pielărie
• 311918 Laborant în industriile textilă, pielărie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente