CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

Profil: -
Domeniu: Transporturi
Descriere
Reprezintă pregătirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de executie, întreţinere şi reparare la constructiile de cai ferate, drumuri si poduri.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Limba străină aplicată
3.Tehnologia informației și comunicării
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
4.Sănătatea şi securitatea muncii
5.Protecţia mediului în construcţii
6.Materiale utilizate la cai de comunicatii
7.Elemente de desen tehnic şi topografie aplicată
8.Lucrari de terasamente şi utilaje pentru cai de comunicatii
9.Executia drumurilor
10.Executia cailor ferate
11.Executia şi intretinerea lucrarilor de arta
12.Lucrări de intretinere la drumuri
13.Lucrări de intretinere la cai ferate
14.Autostrazi şi lucrări accesorii
15.Întocmirea documentaţiei tehnice de execuţie a lucrărilor de căi de comunicaţie
16.Conducerea şi coordonarea activitatilor specifice căilor de comunicaţii
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311201 Maistru construcţii civile, industriale şi agricole
• 311202 Maistru normator
• 311504 Maistru lăcătuş, construcţii metalice
• 325724 Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente