CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru electromecanic auto

Profil: -
Domeniu: Transporturi
Descriere
Reprezintă pregătirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de verificare, întreţinere, exploatare şi reparare a automobilelor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Limba modernă aplicată
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. norme de prevenire şi stingere a incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Procese tehnologice specifice domeniului
10.Managementul unităţilor de service auto
11.Documentaţia tehnico-economică
12.Utilzarea mijloacelor de lucru specifice domeniului
13.Sisteme şi instalaţii electromecanice ale automobilelor
14.Măsurări specifice domeniului auto
15.Testarea şi diagnosticarea automobilelor
16.Reviziile tehnice ale automobilelor
17.Organizarea şi coordonarea întreţinerii automobilelor
18.Organizarea şi coordonarea activităţilor de reparare a automobilelor
19.Elaborarea unui proiect de specialitate

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311302 Maistru electromecanic
• 311509 Maistru mecanic auto
• 325727 Specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule (studii medii)

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente