CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente

Profil: -
Domeniu: Transporturi
Descriere
Reprezintă pregătirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de exploatare, întreţinere şi reparare a utilajelor de constructii şi terasamente.

Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Limba modernă aplicată
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Securitatea şi sănătatea în muncă
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Managementul lucrărilor de construcţii
10.Maşini de construcţii pentru terasamente, fundaţii şi betoane
11.Maşini de construcţii pentru căi de comunicaţii
12.Maşini de ridicat şi transportat pentru construcţii
13.Mecanizarea lucrărilor de căi de comunicaţie
14.Sisteme de acţionare a maşinilor de construcţii
15.Mentenanţa maşinilor de construcţii pentru căi de comunicaţie
16.Recuperarea şi reciclarea materialelor provenite din echipamente tehnologice de construcţii scoase din uz
17.Realizarea unui proiect
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311523 Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru constructii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente