CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru exploatări şi transporturi forestiere

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere
Calificarea Maistru exploatări şi transporturi forestiere este o oportunitate şi o necesitate a pregătirii tinerilor care vor să se integreze pe piaţa muncii în sectorul exploatării pădurilor şi care vor să dobândească competenţe de execuţie a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase din arborete.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Comunicare profesională într-o limbă modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnolgia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Silvicultură
7.Mecanizarea lucrărilor de exploatare
8.Procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase
9.Evaluarea masei lemnoase exploatate
10.Transporturi forestiere
11.Sănătatea şi securitatea în muncă în exploatare
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
•314303 Maistru in industrializarea lemnului
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente