CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru tâmplar mobilă şi binale

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1. Comunicare profesională în limba modernă
2. Comunicare profesională
3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4. Managementul proiectelor
5. Managementul calităţii
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6. Acţionarea maşinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului
7. Materii prime şi materiale tehnologice folosite în industria lemnului
8. Tehnologia mobilei
9. Fabricarea uşilor şi ferestrelor
10. Calitatea şi fiabilitatea produselor
11. Marketing industrial
12. Proiectare asistată de calculator
13. Organizarea producţiei şi a muncii
14. Desen tehnic
15. Protecţia muncii, psi şi protecţia mediului
16. Exploatarea şi întreţinerea maşinilor-unelte, utilajelor şi liniilor tehnologice de prelucrare
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
•314301 Tehnician in industrializarea lemnului
•314303 Maistru in industrializarea lemnului
•752302 Reglor masini de prelucrat lemn
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente