CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii

Profil: -
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descriere
Asigura formarea unor competente tehnice specializate si a unor competente de organizare si conducere a unei echipe de lucru.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Limba modernă aplicată
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Securitatea şi sănătatea în muncă
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Managementul producţiei industriale
10.Utilaje pentru terasamente si consolidari de terenuri
11.Mecanizarea lucrarilor de constructii
12.Acţionări pneumatice şi electropneumatice sisteme de acţionări hidraulice şi electrohidraulice
13.Dispozitive şi instalaţii de ridicat
14.Tehnologii moderne de recondiţionare
15.Mentenanţa maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
16.Realizarea unui proiect
17.Tehnologii mecanice moderne
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311523 Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente