CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru ceramist (ceramică brută)

Profil: -
Domeniu: Materiale de construcţii
Descriere
Maistrul ceramist răspunde de asigurarea disciplinei tehnologice şi de muncă, de respectarea prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, precum şi de respectarea regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime, materialelor şi produselor finite.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Legislaţia şi psihologia muncii
2.Limba modernă aplicată
3.Tehnologia informaţiei şi comunicării aplicată
4.Managementul calităţii
5.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Economia şi organizarea producţiei
7.Chimia silicaţilor
8.Procesul tehnologic de fabricare a produselor ceramice
9.Materii prime ceramice
10.Automatizarea proceselor tehnologice
11.Mentenanţa utilajelor şi instalaţiilor din fluxul de fabricaţie
12.Sănătatea şi securitatea muncii
13.Controlul fabricaţiei şi al calităţii produselor ceramice
14.Fabricarea formelor din ipsos
15.Fasonarea produselor ceramice
16.Uscarea produselor ceramice
17.Arderea produselor ceramice
18.Glazurarea produselor ceramice
19.Exploatarea şi pregătirea materiilor prime pentru prepararea maselor ceramice brute
20.Fabricarea produselor de ceramică brută
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
•311922 Maistru in industria sticlei si ceramicii
•311213 Maistru in industria materialelor de constructii
•311921 Tehnician in industria sticlei si ceramicii
•311103 Laborant determinari fizico-mecanice
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente