CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru la producerea metalelor neferoase

Profil: -
Domeniu: Metalurgie
Descriere
Maistru la producerea metalelor neferoase reprezintă pregătirea teoretică şi practică necesară unei persoane calificate, pentru a organiza, a coordona funcţionarea posturilor de lucru, a monitoriza procesul de elaborare, a asigura: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare elaborării metalelor şi aliajelor neferoase, exploatarea corectă a mijloacelor de producţie, menţinerea acestora în stare de funcţionare, respectarea termenelor, a cantităţii şi a calităţii producţiei de laminate, a întocmi documente de urmărire a activităţilor .
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Limba modernă aplicată
3.Managementul calităţii
4.Utilizarea tehnicii de calcul
5.Managementul relaţiilor profesionale
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Managementul producţiei industriale
10.Procese metalurgice
11.Tehnologii de pregătire a materiei prime
12.Exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor
13.Instalaţii tehnologice pentru fluide energetice
14.Acţionări hidropneumatice
15.Acţionări electrice şi automatizări in metalurgie
16.Tehnologii de elaborare a metalelor neferoase
17.Tehnologii de elaborare a aliajelor neferoase
18.Elaborarea proiectului de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311702 Maistru metalurgie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente