CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru termoenergetic

Profil: -
Domeniu: Energetic
Descriere
Oferă atât formare teoretică, cât şi practică în domeniul producţiei de bunuri materiale, a serviciilor de profil si pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din domeniul termoenergetic. Absolvenţii calificarea: Maistru termoenergetic vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi supraveghere a instalaţiilor energetice.
Testeaza prototipurile, concep si realizeaza scheme de montaj ale instalaţiilor, contribuie la estimarea cantitaţilor si costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, intreţine sistemele energetice in vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Comunicare profesională in limba modernă
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Organizarea producției și a muncii
10.Termotehnică
11.Funcționarea economică a cazanului și a instalațiilor auxiliare
12.Funcționarea economică a turbinei cu abur și a instalațiilor anexe
13.Producerea energiei electrice în centrale
14.Automatizări în termocentrale
15.Măsurări în termoenergetică
16.Termoficare urbană şi industrială
17.Tehnologii specifice în energetică
18.Managementul proiectului
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311302 Maistru electromecanic
• 311303 Maistru energetician/electrician
• 313101 Operator la instalațiile din centrale electrice
• 313103 Operator la instalațiile de cazane din centrale electrice
• 313104 Operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze
• 313102 Maşinist la instalaţiile din centrale electrice
• 313105 Operator la camera de comandă termică
• 313110 Operator centrală termică

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente