CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului

Profil: -
Domeniu: Minier, petrol şi gaze
Descriere
Prin calificarea „Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului” se formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze asociate, transportul; tratarea și depozitarea ţiţeiului și gazelor asociate; geologie generală și de şantier; geofizica de sondă; noţiuni de fizica zăcămintelor; curgerea fluidelor prin conducte; tehnici și tehnologii moderne in exploatarea zăcămintelor de țiței; staţii de compresoare; măsurarea parametrilor specifici industriei petroliere. Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1. Comunicare profesională
2. Limba modernă aplicata
3. Managementul calităţii
4. Utilizarea tehnicii de calcul
5. Managementul relaţiilor profesionale
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6. Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7. Legislaţia şi protecţia mediului
8. Evidenţa gestiunii
9. Managementul producţiei industriale
10. Realizarea proiectului de specialitate
11. Exploatarea zăcămintelor de titei si gaze asociate
12. Transportul, tratarea si depozitarea ţiţeiului si gazelor asociate
13. Geologie generala si de şantier
14. Geofizica de sonda
15. Noţiuni de fizica zăcămintelor
16. Curgerea fluidelor prin conducte
17. Tehnici si tehnologii moderne in exploatarea zăcămintelor de titei
18. Staţii de compresoare
19. Măsurarea parametrilor specifici industriei petroliere
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311605 Maistru petrolist/industria chimica
• 341901 Maistru instructor
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente