CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maşinist utilaje portuare

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Calificarea Maşinist utilaje portuare asigură absolvenţilor capacitatea de a executa activități complexe în incinta porturilor maritime/fluviale, necesitând o serie de cunoștințe, abilităţi şi atitudini precum cunoștințe tehnice specifice activității de exploatare, întreținerea și repararea instalațiilor, agregatelor și utilajelor din dotarea porturilor şi şantierelor navale.
Pentru efectuarea activităţilor specifice calificării, maşinistul utilaje portuare, cunoaşte şi aplică legile şi regulamentele ce normalizează exploatarea comercială, a modului de lucru în porturi, a activităților de manipularea a mărfurilor, a întreținerii utilajelor, agregatelor și instalațiilor din incinta porturilor. Având în vedere globalizarea economiei mondiale, limba engleză devine principala cale de comunicare în activitatea portuară, de aceea, cunoaşterea acesteia şi a termenilor specifici reprezintă o condiţie esenţială a integrării maşinistul utilaje portuare în activitatea generală desfășurată în cadrul portul.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale:
1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei
2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală
3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice
4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini
6. Realizarea asamblărilor mecanice
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate:
7. Utilizarea informațiilor privind porturile legislația și nomenclatură navală în activități portuare;
8. Exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor portuare;
9. Manipularea mărfurilor în port.
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• 834308 - Mecanizator (muncitor portuar)
• 834310 - Docher
• 834312 - Docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu
• 834401 - Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
• 834402 - Maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală
• 834407 - Stivuitorist portuar
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională