CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru miner

Profil: -
Domeniu: Minier, petrol şi gaze
Descriere
Prin calificarea „Maistru minier” se formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de extragerea substanţelor minerale utile, realizarea lucrărilor de susţinere în domeniul minier, exploatarea maşinilor şi instalaţiilor miniere, exploatarea instalaţiilor de transport minier, exploatarea si întreţinerea utilajelor pentru carieră, automatizarea proceselor din industria minieră. Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1. Comunicare profesională
2. Limba modernă aplicata
3. Managementul calităţii
4. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
5. Managementul relaţiilor profesionale
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6. Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7. Legislaţia şi protecţia mediului
8. Evidenţa gestiunii
9. Realizarea proiectelor de specialitate
10. Reţele electrice şi echipamentele staţiilor subterane de transformare
11. Utilizarea aparatajului specific minier
12. Echipamentele electrice ale maşinilor şi instalaţiilor miniere
13. Întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice ale maşinilor şi instalaţiilor miniere
14. Circuite şi echipamente electronice în conducerea proceselor miniere
15. Automatizarea proceselor miniere
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311703 Maistru minier
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente