CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru pentru tehnologia chimică organică

Profil: -
Domeniu: Chimie
Descriere
Maistrul tehnolog în industria chimică organică răspunde de asigurarea disciplinei tehnologice şi de muncă, de respectarea prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, de respectarea regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime, materialelor şi produselor finite, precum şi de regulile de protecţie a muncii.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Limbă modernă aplicată
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţie aplicată
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
5.Managementul relaţiilor interumane în procesul muncii
6.Planificarea şi organizarea producţiei
7.Economia producţiei
8.Securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor
9.Poluarea şi protecţia mediului în industria chimică
10.Operaţii şi utilaje mecanice şi hidrodinamice în industria chimică
11.Operaţii şi utilaje termice în industria chimică
12.Operaţii şi utilaje de difuziune în industria chimică
13.Procese de pregătire a materiei prime
14.Procese unitare de bază în industria chimică organică
15.Procese de sinteză fină în industria chimică organică
16.Procese de fabricare a polimerilor
17.Obţinerea produselor organice finite
18.Aparate de măsură şi automatizări
19.Controlul fabricaţiei în industria chimică organică
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311609 Maistru la fabricarea munitiei
• 311601 Decontaminator
• 432201 Dispecer
• 432203 Lansator produse
• 432204 Programator productie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente