CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru maşini şi aparate electrice

Profil: -
Domeniu: Electric
Descriere
Absolvenţii nivelului 5 EQF, calificarea Maistru maşini şi aparate electrice, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a maşinilor şi aparatelor electrice din instalaţiile tehnice, precum şi verificări metrologice ale aparatelor electrice.
Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele de actionare electrică şi de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Comunicare profesională in limba modernă
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Managementul producţiei
10.Implementarea proiectelor de specialitate
11.Aparate electrice de comanda
12.Maşini electrice
13.Acţionări electrice
14.Instalaţii electrice de automatizare
15.Monitorizarea funcţionării aparatelor electrice
16.Norme metrologice ale aparatelor electrice de masură
17.Mentenanţa maşinilor electrice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311303 Maistru energetician/electrician
• 313904 Controlor de conformitate în industria de maşini
• 311941 Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor
• 311302 Maistru electromecanic

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente