CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Profil: -
Domeniu: Electric
Descriere
Absolvenţii Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electromecanice şi de automatizare.
Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele electromecanice şi de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Comunicare profesională in limba modernă
5.Utilizarea tehnicii de calcul
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Realizarea proiectelor de specialitate
10.Managementul producţiei
11.Asamblări şi transmisii mecanice
12.Electrotehnică aplicată
13.Procese tehnologice specifice agentului economic
14.Măsurări electrice
15.Componente şi circuite electrice şi electronice
16.Automatizări industriale
17.Sisteme de acţionare
18.Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electromecanice şi de automatizare

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311302 Maistru electromecanic
• 311303 Maistru energetician/electrician
• 313102 Mașinist la instalațiile din centrale electrice
• 311308 Maistru electrician în construcţii
• 214132 Analist măsurători metrologice

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente