CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Absolvenţii nivelului trei avansat, calificarea Maistru mecanic intretinere si reparare utilaje si instalatii in industrializarea lemnului, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a masinilor si instalatiilor din prelucrarea lemnului. Contribuie la estimarea cantităţii şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al tractoarelor şi utilajelor forestiere, intreţine tractoarele si utilajele forestiere in vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Limba modernă aplicată
3.Managementul calităţii
4.Utilizarea tehnicii de calcul
5.Managementul relaţiilor profesionale
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislaţia şi protecţia mediului
8.Evidenţa gestiunii
9.Managementul producţiei
10.Implementarea proiectelor de specialitate
11.Fiabilitatea utilajelor și instalațiilor folosite în prelucrarea lemnului
12.Mecanisme şi sisteme de acţionare hidraulica ale mașinilor folosite în prelucrarea lemnului
13.Recondiționarea mașinilor și utilajelor utilizate în prelucrarea lemnului
14.Maşini şi instalatii electrice utilizate în prelucrarea lemnului
15.Exploatarea raţională a masinilor si utilajelor folosite în prelucrarea lemnului
16.Mentenanţa mașinilor și utilajelor folosite în prelucrarea lemnului
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314303 Maistru în industrializarea lemnului
• 311503 Maistru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipuri
• 311901 Maistru în industria celulozei și hârtiei
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente