CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent medical de radiologie

Profil: -
Domeniu: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1. Comunicarea profesională în limba modernă
2. Tehnologia informației si comunicației aplicată ( TIC)
3. Comunicare profesională
4. Managementul proiectelor
5. Managementul calității
• Unități de competență tehnice specializate
6. Anatomie
7. Anatomie descriptivă, topografică si radiologică
8. Fiziologie
9. Fiziopatologie
10. Radiofizică si dozimetria radiațiilor
11. Organizarea laboratorului
12. Radiodiagnostic
13. Tehnici de investigație radiologică
14. Psihologie generală si medicală
15. Etică si deontologie medicală
16. Igienă generală si epidemiologie
17. Tehnici generale de îngrijirea a bolnavului
8. Administrarea medicamentelor si substanțelor de contrast
19. Protecție, sănătate si securitate în muncă
20. Imagistică prin computer tomograf
21. Tehnici de investigație prin computer tomograf
22. Imagistică prin rezonanța magnetică
23. Tehnici de investigație prin rezonanță magnetică
24. Ultrasonografia
25. Tehnici de explorare prin ultrasonografie
26. Radiologie intervențională
27. Semiologie generală
28. Medicină internă
29. Chirurgie generală
30. Urologie
31. Ortopedie si traumatologie
32. Chirurgie buco-maxilo-facială
33. Urgențe medico-chirurgicale
34. Pediatrie si tehnici de investigație radiologică pediatrică
35. Oncologie
36. Radioterapie
37. Tehnici de radioterapie
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
•325910 Asistent medical radiologie
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente