CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Agent vamal

Profil: -
Domeniu: Economic
Descriere
Prin Calificarea Agent vamal se urmărește dezvoltarea unor abilităţi legate de supravegherea mărfurilor nevămuite şi a mijloacelor de transport, aplicarea de sigilii, păstrarea registrelor de evidenţă; realizarea vămuirii mărfurilor, recepţia-selecţia documentelor vamale, controlul documentar, controlul fizic, acordarea liberului de vamă. Pe lângă activităţile specifice, agentul vamal, îşi va dezvolta competenţe cheie importante necesare unei bune comunicări atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, îşi va dezvolta competenţe de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare în limba modernă
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Coordonare şi lucrul în echipă
7.Operaţiuni prealabile vămuirii
8.Regimul vamal
9.Sistematica mărfurilor
10.Legislaţie vamală
11.Datorii vamale
12.Statistică şi analiză economică
13.Economie şi planificare
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 335101 Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
• 333105 Declarant vamal
• 335105 Expert/ inspector vamal
• 335104 Referent vamal (studii medii)
• 335102 Revizor vamal
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente