CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Creator-proiectant îmbrăcăminte

Profil: -
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Absolvenţii vor lucra în ateliere / secţii de creaţie vestimentară, şi vor avea atât abilităţi de comunicare, de utilizare PC, de implementare a managementului calităţii, cât şi competenţe de realizare a produselor vestimentare de la modelul propus, alegerea materialelor până la produsul finit, cu pregătirea fabricaţiei şi efectuarea de calcule tehnologice şi economice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informațiilor și comunicațiilor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare
7.Desen tehnic de specialitate
8.Design vestimentar
9.Proiectarea tiparelor de bază
10.Transformarea tiparelor de bază în tipare de model
11.Proiectare asistată de calculator
12.Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare
13.Pregătirea fabricaţiei
14.Economie şi marketing
15.Confortul şi funcţiile produselor vestimentare
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311917 Tehnician proiectant textile, pielărie
• 311912 Tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
• 311913 Tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
• 311915 Tehnician în industria pielăriei
• 311916 Tehnician în industria textilă
• 311918 Laborant în industriile textilă, pielărie
• 216303 Lucrător în ateliere de modele
• 216306 Modelier confecţii
• 216304 Costumier

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente