CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Creator-proiectant articole din piele şi înlocuitori

Profil: -
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Absolvenţii vor lucra în ateliere / secţii de creaţie în confecţii piele, şi vor avea atât abilităţi de comunicare, de utilizare PC, de implementare a managementului calităţii, cât şi competenţe de realizare a produselor din piele şi înlocuitori, pornind de la designul şi proiectarea modelului propus, alegerea materialelor, până la produsul finit, cu elaborarea documentaţiei tehnice şi efectuarea de calcule tehnologice şi economice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Managementul calităţii
2.Comunicare profesională
3.Managementul proiectelor
4.Comunicare profesională în limba modernă
5.Tehnologia informațiilor și a comunicației aplicată
• Unități de competență tehnice specializate
6.Materii prime de bază şi materiale auxiliare
7.Desen tehnic de specialitate
8.Designul produselor din piele si inlocuitori
9.Confectionarea articolelor de incaltaminte
10.Confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte şi marochinărie
11.Proiectarea incaltamintei
12.Proiectarea articolelor de marochinarie, tehnice si sport
13.Proiectarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
14.Proiectarea asistata de calculator
15.Elemente de economie şi marketing
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311917 Tehnician proiectant textile, pielărie
•311912 Tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
•311914 Tehnician în industria încălțămintei
•311915 Tehnician în industria pielăriei
•311918 Laborant în industriile textilă, pielărie

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente