CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent manager unităţi hoteliere

Profil: -
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Prin calificarea „Asistent manager unităţi hoteliere” se urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi specializate, legate de : realizarea lucrărilor de secretariat; primirea clienţilor importanţi;, evalurea personalului; monitorizarea activităţii departamentelor hotelului; negocierea contractelor; realizarea de campanii publicitare; analizarea indicatorilor economici şi financiari ai activităţii; realizarea de previziuni pe termen mediu. Pe lângă activităţile specifice, „Asistentul manager unităţi hoteliere”, îşi va dezvolta competenţe cheie importante, prin care va desfăşura o bună comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice activităţii hoteliere şi de alimentaţie, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicarea profesională într-o limbă străină (limba 1)
2.Comunicarea profesională într-o limbă străină (limba 2)
3.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC)
4.Comunicare profesională
5.Managementul proiectelor
6.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
7.Gestionarea activităţilor curente
8.Resurse umane
9.Monitorizarea proceselor productive
10.Mediul de afaceri al hotelului
11.Promovarea hotelului
12.Gestiunea economico-financiară a hotelului

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 422403 Șef recepție hotel
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente