CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

Profil: -
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Prin calificarea „Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” se urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de organizarea activităţilor de aprovizionare, contabilitate şi control intern; aplicarea metodei de conducere prin bugete; analiza diferenţei dintre valorile bugetare şi cele realizate; analiza diagnostic a activităţii hotelului, respectiv a unităţii de alimentaţie; evidenţele principalilor indicatori de performanţă; metode de evaluare, distinct, a fondului de comerţ şi a patrimoniului imobiliar; stabilirea preţurilor „formate” şi a preţurilor produselor vândute în starea în care au fost achiziţionate, prin aplicarea cote de adaos comercial sau a coeficientului multiplicator; principiile de corelare a preţurilor, în activitatea unităţilor de alimentaţie, metode de analiză a vânzărilor în alimentaţie, atât în expresie fizică cât şi în expresie valorică, metode de evaluare globală. Pe lângă activităţile specifice, „Asistentul de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, îşi va dezvolta competenţe cheie importante, prin care va desfăşura o bună comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice activităţii hoteliere şi de alimentaţie, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicarea profesională în limba modernă
2.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC)
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Tipuri de structuri de primire cu funcţiuni de cazare
7.Unităţi de alimentaţie
8.Informaţia contabilă în managementul financiar şi principiile sistemului contabil în partidă dublă
9.Serviciul contabil în hotel şi restaurant
10.Bilanţul contabil simplificat
11.“Contul de profit şi pierdere”
12.Sisteme informatice în gestiune în hoteluri
13.Analiză financiară
14.Planificarea financiară
15.Adoptarea planului de afaceri pentru susţinerea unui credit bancar
16.Stabilirea tarifelor şi preţurilor în hoteluri
17.Stabilirea preţurilor în unităţile de alimentaţie
18.Sisteme informatice de gestiune în restaurante

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311910 Tehnician gestiune stoc
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente