CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician chimist

Profil: -
Domeniu: Protecţia mediului
Descriere
Calificarea Tehnician chimist include ocupaţiile : laborant chimist, laborant petrochimist, tehnician chimist de laborator, tehnician ecolog şi protectia calităţii mediului, tehnician în industria de petrol si petrochimie, tehnician în industria chimica organică, tehnician în industria chimică anorganică, tehnician în industria celulozei şi hârtiei.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare în limba modernă
3.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
4.Managementul calităţii
5.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Planificarea şi organizarea muncii
7.Economia producţiei
8.Tehnici de laborator
9.Analiza chimică calitativă şi cantitativă
10.Analiza instrumentală
11.Analiza apei
12.Procese şi utilaje în industria chimică
13.Fabricarea compuşilor anorganici
14.Fabricarea compuşilor organici
15.Automatizarea în industria chimică
16.Protecţia mediului
17.Securitatea şi sănătatea în muncă

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311102 Tehnician chimist
• 311602 Laborant apa si apa grea
• 311603 Laborant control dozimetrie
• 311604 Laborant petrolist / industrie chimica
• 311607 Tehnician petrolist chimie industriala
• 311605 Maistru petrolist/ industria chimica
• 311901 Maistru in industria celulozei si hartiei
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente