CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare vine în sprijinul pregătirii tinerilor care vor să se integreze pe piaţa muncii în domeniul industriei alimentare.Această calificare permite absolvenţilor să desfăşoare activităţi complexe, care implică planificarea, monitorizarea şi înregistrarea datelor în vederea asigurării calităţii produselor alimentare.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Stabilirea şi verificarea punctelor critice de control în procesele tehnologice din industria alimentară
7.Certificarea calităţii produselor
8.Determinarea calităţii apei folosite în industria alimentară
9.Verificarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite din industria extractivă
10.Verificarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite din industria alimentară fermentativă
11.Verificarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite din industria cărnii şi a peştelui
12.Verificarea calitaţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite din industria laptelui
13.Verificarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite din industria conservelor din legume şi fructe
14.Verificarea calitaţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite din industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311926 Tehnician laborant analize produse alimentare
• 311925 Tehnician in industria alimentara
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente