CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician siloz, morărit şi procesare nutreţ

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Tehnician siloz, morărit şi procesare nutreţ presupune dobândirea unor abilităţi cheie şi a unor unităţi de competenţă tehnice specializate, precum şi înţelegerea lor, care vor permite elevilor să se angajeze sau să-şi deschidă propria afacere.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba străină
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
4.Elemente de management de proiect
5.Elemente de managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Microbiologia şi igiena produselor de morărit şi a nutreţurilor combinate
7.Biochimia produselor de morărit şi a nutreţurilor combinate
8.Aplicarea legislaţiei muncii în morărit şi la procesarea nutreţurilor
9.Gestiune şi calcule tehnologice
10.Securitatea şi sănătatea în muncă şi măsuri de protecţia mediului
11.Recepţia cerealelor
12.Depozitarea şi pregătirea cerealelor în vederea prelucrării
13.Măcinarea cerealelor
14.Fabricarea crupelor, a produselor expandate şi a fulgilor de cereale
15.Procesarea nutreţurilor
16.Ambalarea şi valorificarea produselor de morărit şi a nutreţurilor combinate
17.Proiectarea proceselor de obţinere a produselor de morărit şi a nutreţurilor combinate

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311930 Tehnician in morarit si panificatie
• 311925 Tehnician in industria alimentaraLista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente