CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui presupune dobândirea unor abilităţi cheie şi a unor unităţi de competenţă tehnice specializate, precum şi înţelegerea lor, care vor permite elevilor să se angajeze sau să-şi deschidă propria afacere.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Microbiologia cărnii şi a laptelui
7.Biochimia cărnii şi a laptelui
8.Aplicarea legislaţiei în prelucrarea cărnii şi a laptelui
9.Gestiune şi calcule tehnologice
10.Igiena şi securitatea muncii la prelucrarea cărnii şi a laptelui
11.Tehnologii specifice de prelucrare a cărnii
12.Defecte de fabricaţie ale produselor din carne
13.Tehnologii specifice de prelucrare a laptelui
14.Defecte de fabricaţie ale produselor din lapte
15.Stabilirea şi verificarea punctelor critice de control în prelucrarea cărnii şi a laptelui
16.Proiectarea proceselor de prelucrare a cărnii şi a laptelui
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311929 Tehnician in industria carnii, laptelui si conservelor
• 311925 Tehnician in industria alimentara
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente