CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician activităţi de agroturism montan

Profil: -
Domeniu: Agricultură
Descriere
Agroturismul este o modalitate de valorificare integrală a mediului rural cu potenţialul său agricol, cultural, turistic, uman şi tehnico- economic. Fermierii se pot afirma ca prestatori de servicii agroturistice autentice, iar profesionalismul acestora, responsabilitatea în executarea prestaţiilor turistice, capacitatea de antreprenori şi organizatori ai propriei afaceri se poate forma prin parcurgerea modulelor calificării ,,Tehnician activităţi de agroturism montan”, nivelul 5.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională în limba modernă
3.Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul calităţii
5.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Elemente de montanologie
7.Economia zonei montane
8.Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană
9.Realizarea producţiei culinare
10.Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor
11.Marketing în agroturism
12.Managementul activităţilor de agroturism
13.Evidenţă primară în unitatea agroturistică
14.Comportament şi etică în agroturism
15.Amenajări pentru agroturism
16.Promovarea tradiţiilor locale în agroturism
17.Configurarea gospodăriei agroturistice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 515203 Administrator pensiune turistica
• 143912 Conducator de pensiune turistica (rurala,agroturistica, montana)
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente